Total Visitor: 1,200,699
Added Words: 1,096
Word
બર્ડ ફ્લૂ
Meaning
બર્ડ ફ્લૂ, અથવા એવિયન ઈન્ફલ્યુએન્ઝા , એક છે વાયરલ ચેપ પક્ષી પક્ષી માટે ફેલાય છે. લોકો પક્ષીઓ અથવા પક્ષી હગાર સાથે ગાઢ સંપર્કમાં દ્વારા પક્ષી ફલૂ પકડે છે
Author
JAYESH
Date
06-02-2017