Total Visitor: 1,155,918
Added Words: 1,096
No Word Word Meaning Author Name Date
1
આગળનું કદમ Prakash Shah 25-09-2009
2
ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં Prakash Shah 01-10-2009
3
વહારે જવું Prakash Shah 12-10-2009
4
તટસ્થ Prakash Shah 09-10-2009