Total Visitor: 1,173,280
Added Words: 1,096
Word
નાર્કોટેસ્ટ
Meaning
જેના પર ગુનો કર્યો હોવાની શંકા હોય તેવી શંકાસ્પદ વ્યક્તિને રસાયણ આપીને અર્ધ-નિંદ્રાવસ્થામાં સત્ય બહાર લાવવાના હેતુસર કરવામાં આવતી કાયદેસરની પૂછપરછ
Author
Dhiren Panchal
Date
10-11-2009