Total Visitor: 1,192,868
Added Words: 1,096
Word
પોલેરોઇડ
Meaning
ફોટો પાડવાની એવી પદ્ધતિ જેમાં નેગેટીવની જરૂર ન પડે અને કેમેરાના રોલમાંથી સીધું ફાઇનલ ચિત્ર તૈયાર થઈને મળી જાય
Example
પોલેરોઇડ કેમેરા પોલેરોઇડ ફોટો
Author
Suresh Jani
Date
17-11-2009