Total Visitor: 1,173,280
Added Words: 1,096
No Word Word Meaning
101 વાછરુના ટોળામાં ખોડી ગાઈ ડાહી ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન કે આંધળામાં કાણો રાજિયો જેવું. મૂલ્યાંકન નિરપેક્ષ નથી, સાપેક્ષ છે એમ સૂચવાય છે. નાના મોટા વધુ નાનામાં, મોટા નાના વધુ મોટામાં એવું
102 વાટકીનું શિરામણ ટૂંકું સાધન
103 વેઠતાં વનવાસ ને સેવતાં ઘરવાસ એમાં અંતે લાભ દુ:ખના દિવસ વેઠી લેતાં અને ગૃહસ્થાશ્રમ સેવતાં છેડે શુભ જ થાય એવી આસ્થાનું સૂચક
104 શબદ લેવો, વેણું લેવું ભજન ધોળ રાસગીતની કડી મોઢે કરવા સારુ કોઈની પાસેથી શીખવી. અગાઉ લખતાંવાંચતાં ન આવડતું ત્યારે ઘરની દીકરીઓ કે વહુવારુઓ રાસગરબા ધોળ લગનગીત વગેરે મોટેરાં બૈરાંઓ પાસેથી મોઢે બોલ લઈને શીખતાં, યાદ કરતાં, અને વળ
105 શિવજીના ગુણ ભૈરવ વગેરે ભૂતાવળ
106 શિવજીની જાન (હિંદી 'શિવજીકી બારાત') ભૂતાવળ; શિવજીની જાનમાં વેતાળ, ભૂત, ભેરવ, જોગણી એવાં બધાં ભૂતડાં જ હોય
107 શેરડી વાંસે એરડી મોટાની ઓથે નાનાનું કામ અનાયાસે થઈ જાય તે; શેરડીને મળતી વિપુલ સિંચાઈથી શેઢે આવેલ એરંડાને અનાયાસે મુબલક પાણી મળી જાય તે પરથી
108 શેવલાં ભા શેવલાં ભૂખે મરતા કાઠી દરબાર બૈયરની બીડીઓ વાળવાની મજૂરી પર દા'ડા કાઢે. પણ ગામમાં નીકળે ત્યારે કોડિયાનું તેલ મૂછે ચોપડીને ઍંટમાં ફરે. એક દિવસ ભૂલમાં જોડે દિવેટનો કકડો મૂછને ચોંટી રહ્યો તે દરબાર જાણે નહિ. કોઈએ
109 સફેદનો લોપ થાય ત્યારે જ કપડું રંગાય સફેદ એટલે કે અહંકારરૂપી મૂળ પોત ન ટળે ત્યાં સુધી જ્ઞાન-વૈરાગ્યનો રંગ પાકો ન ચડે એ અર્થ
110 સવાદિયાના કાંકરા નાગરોમાં સ્વાદિયા અટક છે. સ્વાદિયા બધા ખાવાપીવાના પૂરા શોખીન. શાક તો જોઈએ જ. શાક ન હોય કે ન મળે ત્યારે, કમળકાકડી જેવડા ગોળ ગોળ કાંકરાઓ ધોઈ વઘારી તેમાં ચણાનો લોટ નાખી શાક બનાવે અને કાંકરા ચૂસી કાઢી નાખ
111 સંધ્યાકરમ સાંતીડું ને કોદાળી ખટકરમ જે ભ્રામણો ખટકર્મ મૂકીને ખેડુ બન્યા તેમણે હળકોદાળીને જ ખટકર્મ ગણ્યાં ને મૂળ ખટક્ર્મ છોડ્યાનો વસવસો કદી માન્યો નહિ એ અર્થમાં. દા.ત. રુદ્રમાળ બંધાયા પછી ઉત્તર હિંદમાંથી આવેલા ભ્રામણો ઝાલાવાડમાં હળખેડુ બ
112 સાસુ મરવાં સોયલાં, પણ ભાણાં ખડખડ દોયલાં સસુ મરે તેનું દુ:ખ ઓછું, પણ પાછલ કુટુંબ ઉઘાડું પડે ને માંહોમાંહે ક્લેશ થાય તે વસમું પડે
113 સાંધા, વાંધા, ને સૂટકા કોઈની મગજની કુંચિયું ફેરવવાની કળા; એકને આમ કે ને બીજાને આમ કે', આઘી પાછી કરે તે. સૂટકો : ખંધું સૂચન
114 સાંભળનારનો સાર ને બોલનારનો લખાર સાંભળનારે સારશિખામણ ગ્રહણ કરવાં, બોલનાર લવારો કરે તે તરફ ધ્યાન ન દેવું, સાંભળનારે સાર ગ્રહણ કરવો ને બોલનારાનો લખારો અવગણવો
115 સુખી થાઓ ને સવાયું ભોગવો નાનેરાંને આપવાનો આશીર્વાદ
116 સૂકુ વગડાનું બોર એળે ગયેલું ફળ, Full many a flower is born to blush unseen; અજ્ઞાત અને કામમાં ન આવેલી માનવશક્તિ
117 સૂમનું ધન સેતાન ખાય અણહકની કમાણી અયોગ્ય માર્ગે જ વેડફાય, 'પાપનું ધન પ્રાછતમાં જાય.'
118 સો વાર બકો ને એકવાર લકો (લખો) બોલેલું યાદ ન રહે, તેથી એ વિશે ખાતરી ન રાખી શકાય કે આમ જ કહ્યું હતું, પણ લખેલું હોય તો સો વરસેય જેમનું તેમ વંચાય, માટે લખેલું હોય તે જ પાકું ગણવું
119 સ્વાશ્રયીને કોઈની સાડીબાર નહિ જાતમહેનતુને કોઈની પરવા નહિ
120 હજાર ગના માફ મરાઠી 'શંભર ખૂન માફ;' આગલી બધી ભૂલો અને વાંકાગુના માફ થઈ જાય એવું સારું કામ કરનારને શાબાસી આપતાં કહેવાય છે